کار با رشته ها در جاوا به کمک کلاس رشته‌ها

کار با رشته ها در جاوا به کمک کلاس رشته‌ها
مرداد ۹, ۱۳۹۸ No Comments javascript زهرا ابراهیمی

در آموزش قبلی زبان برنامه‌نویسی جاوا کلاس کاراکتر را مورد بررسی قراردادیم در این آموزش به کار با رشته‌ها با استفاده از کلاس رشته‌ها می پردازیم با ما همراه باشید.

کلاس رشته‌ها که به‌طور گسترده در برنامه‌نویسی جاوا مورداستفاده قرار می‌گیرند، یک دنباله‌ای از کاراکترها را دنبال می‌کنند. در زبان برنامه‌نویسی جاوا، رشته‌ها به‌صورت موضوعی رفتار می‌شوند.

در پلت فرم جاوا کلاس رشته‌ها (String ) را برای ایجاد و دست‌کاری رشته‌ها فراهم‌شده است.

ایجاد رشته‌ها

راه مستقیم برای ایجاد یک‌رشته به‌صورت زیر است.

String greeting = “Hello world!”;

هر زمان که یک‌رشته‌ای را در کد خود قرار می‌دهد، کامپایلر یک‌رشته موضوعی  ایجاد می‌کند.

 “Hello world!”.

مانند هر موضوع دیگری، شما می‌توانید با استفاده از کلیدواژه جدید و سازنده، رشته  ایجاد کنید. کلاس رشته‌ها دارای ۱۱ سازنده است که به شما امکان می‌دهد مقدار اولیه رشته را با استفاده از منابع مختلف مانند یک آرایه از کاراکترها ارائه دهید.

به‌عنوان‌مثال

public class StringDemo {

   public static void main(String args[]) {

      char[] helloArray = { ‘h’, ‘e’, ‘l’, ‘l’, ‘o’, ‘.’ };

      String helloString = new String(helloArray);

      System.out.println( helloString );

   }

}

دستورات بالا نتیجه زیر را حاصل می‌کند

خروجی

hello.

نکته – کلاس رشته‌ها غیرقابل‌تغییر است، به‌طوری که پس از ایجاد؛ دیگر آن رشته قابل‌تغییر نیست. اگر نیاز به تغییر زیادی در رشته‌های کاراکتری وجود داشته باشد، باید از کلاس String Buffer و String Builder استفاده کنید.

طول رشته

روش‌های مورداستفاده برای به دست آوردن اطلاعات در مورد یک موضوع به‌عنوان روش‌های دسترسی شناخته می‌شود. یکی از روش‌های دسترسی که شما می‌توانید برای رشته‌ها از آن استفاده کنید، روش length () است که تعداد کاراکترهای موجود در رشته‌ای را بازمی‌گرداند.

برنامه زیر یک مثال از length() کلاس رشته‌ها است.

مثال:

public class StringDemo {

   public static void main(String args[]) {

      String palindrome = “Dot saw I was Tod”;

      int len = palindrome.length();

      System.out.println( “String Length is : ” + len );

   }

}

که منجر به نتیجه زیر می‌شود

خروجی

String Length is : 17

رشته‌های ترکیبی

کلاس رشته‌ها شامل متدی برای ترکیب دو رشته است.

string1.concat(string2);

این خود یک‌رشته جدید است که از رشته ۱ و ۲ تشکیل‌شده است که در انتها به آن اضافه می‌شود. شما همچنین می‌توانید با استفاده از متد concat () این کار را انجام دهید.

“My name is “.concat(“Zara”);

رشته‌ها معمولاً با اپراتور + همراه هستند

“Hello,” + ” world” + “!”

که نتیجه آن به‌صورت زیر نمایش داده می‌شود.

“Hello, world!”

بیایید باهم به مثال پایین با دقت نگاه کنیم

مثال

public class StringDemo {

   public static void main(String args[]) {

      String string1 = “saw I was “;

      System.out.println(“Dot ” + string1 + “Tod”);

   }

}

که به نتیجه زیر دست می‌یابیم

خروجی

Dot saw I was Tod

ایجاد رشته فرمت

شما می‌توانید از دستور  printf()  و format() برای چاپ با شماره‌های فرمت شده استفاده کنید. کلاس رشته format() دارای یک روش کلاس معادل است که یک‌رشته موضوع را به‌جای یک موضوع بازمی‌گرداند.

 استفاده از روش format ()، به شما این امکان را می‌دهید تا یک‌رشته فرمت شده را به‌صورت مجدد استفاده ایجاد کنید، به‌عنوان‌مثال، به‌جای:

مثال

System.out.printf(“The value of the float variable is ” +

                  “%f, while the value of the integer ” +

                  “variable is %d, and the string ” +

                  “is %s”, floatVar, intVar, stringVar);

شما می‌توانید بنویسید

String fs;

fs = String.format(“The value of the float variable is ” +

                   “%f, while the value of the integer ” +

                   “variable is %d, and the string ” +

                   “is %s”, floatVar, intVar, stringVar);

System.out.println(fs);

متدهای کلاس رشته‌ها

ما در اینجا به‌طور کامل فهرستی از متدهایی که توسط کلاس رشته‌ها  پشتیبانی می‌شوند آماده کرده‌ایم.

ردیفنام روش و توضیح
۱char charAt(int index)

کاراکتر را به‌صورت مشخص بازمی‌گرداند

۲int compareTo(Object o)

رشته را با رشته‌ای دیگر مقایسه می‌کند

۳int compareTo(String anotherString)

دو رشته را ازنظر لغوی مقایسه می‌کند.

۴int compareToIgnoreCase(String str)

دو رشته را ازنظر لغوی مقایسه کرده  تفاوت‌های قالب توجه را نادیده می‌گیرد.

۵String concat(String str)

رشته مشخص‌شده را به انتهای این رشته متصل می‌کند.

۶boolean contentEquals(StringBuffer sb)

اگر فقط و فقط اگر این رشته یک دنباله‌ای از کاراکتر را به‌عنوان StringBuffer مشخص کرده باشد، بازگشت درست است.

۷static String copyValueOf(char[] data)

یک‌رشته را نشان می‌دهد که توالی کاراکترها را در آرایه مشخص‌شده بازمی‌گرداند.

۸static String copyValueOf(char[] data, int offset, int count)

یک‌رشته را نشان می‌دهد که توالی کاراکترها را در آرایه مشخص‌شده بازمی‌گرداند

۹boolean endsWith(String suffix)

اگر  رشته با پسوند مشخص‌شده به پایان برسد، آزمایش می‌کند.

۱۰boolean equals(Object anObject)

این رشته را با موضوعی مشخص‌شده مقایسه می‌کند.

۱۱boolean equalsIgnoreCase(String anotherString)

این رشته را با رشته دیگری مقایسه کرده و ملاحظات موردی را نادیده می‌گیرد.

۱۲byte getBytes()

این رشته را به دنباله‌ای از بایت ها با استفاده از پارامتر پیش‌فرض پلتفرم رمزگذاری می‌کند و نتیجه را در یک آرایه بایت جدید ذخیره می‌کند.

۱۳byte[] getBytes(String charsetName)

این رشته را به یک دنباله از بایت با استفاده از نام charset نام‌گذاری می‌کند، و نتیجه را در یک آرایه بایتی جدید ذخیره می‌کند.

۱۴void getChars(int srcBegin, int srcEnd, char[] dst, int dstBegin)

کاراکترهای این رشته را به آرایه رشته مقصد کپی می‌کند.

۱۵int hashCode()

یک کد هش را برای این رشته بازمی‌گرداند.

۱۶int indexOf(int ch)

شاخص رشته‌ای را از اولین رخداد کاراکتری مشخص بازمی‌گرداند

۱۷int indexOf(int ch, int fromIndex)

شاخص رشته را از اولین  کاراکتر مشخص، با جستجو در شاخص مشخص، بازمی‌گرداند.

۱۸int indexOf(String str)

شاخص را در این رشته از اولین رخداد زیر رشته مشخص، بازمی‌گرداند.

۱۹int indexOf(String str, int fromIndex)

شاخص رشته را از اولین رخداد زیر رشته مشخص، با شروع از شاخصی مشخص، بازمی‌گرداند.

۲۰String intern()

ارائه‌ای استاندارد از رشته موضوعی  بازمی‌گرداند.

۲۱int lastIndexOf(int ch)

شاخص رشته را از آخرین کاراکتر مشخص، بازمی‌گرداند.

۲۲int lastIndexOf(int ch, int fromIndex)

شاخص رشته را از آخرین کاراکتر مشخص  بازمی‌گرداند، جستجو را از انتهای شاخص مشخص شروع می‌کند.

۲۳int lastIndexOf(String str)

شاخص رشته را از سمت، راست‌ترین زیر رشته مشخص می‌کند.

۲۴int lastIndexOf(String str, int fromIndex)

شاخص رشته را از آخرین رخداد زیر رشته مشخص  بازمی‌گرداند، جستجو را از انتهای شاخص مشخص‌شده شروع می‌کند.

۲۵int length()

طول  رشته را نشان می‌دهد.

۲۶boolean matches(String regex)

بیان می‌کند که آیا این رشته با عبارات منظم داده‌شده مطابقت دارد یا خیر.

۲۷boolean regionMatches(boolean ignoreCase, int toffset, String other, int ooffset, int len)

آزمایش می‌کند که دو منطقه رشته برابر باشند.

۲۸boolean regionMatches(int toffset, String other, int ooffset, int len)

آزمایش می‌کند که دو منطقه رشته برابر باشند.

۲۹String replace(char oldChar, char newChar)

یک‌رشته جدید از جایگزینی همه oldChar در این رشته با newChar به دست می‌آید.

۳۰String replaceAll(String regex, String replacement

هر زیر رشته‌ای از  رشته‌ای را که با بیان منظم داده‌شده  مطابقت داشته باشد جایگزین می‌کند.

۳۱String replaceFirst(String regex, String replacement)

جایگزینی زیرشاخه اول این رشته است که منطبق با عبارت منظم داده‌شده است.

۳۲String[] split(String regex)

تقسیم این رشته در اطراف بیان منظم داده‌شده.

۳۳String[] split(String regex, int limit)

تقسیم این رشته در اطراف بیان منظم داده‌شده.

۳۴boolean startsWith(String prefix)

اگر این رشته با پیشوند مشخص‌شده آغاز می‌شود، تست می‌کند.

۳۵boolean startsWith(String prefix, int toffset)

اگر این رشته با پیشوند مشخص‌شده آغاز می‌شود یک شاخص مشخص‌شده را تست می‌کند.

۳۶CharSequence subSequence(int beginIndex, int endIndex)

یک دنباله‌ای از کاراکتر جدید را بازخوانی می‌کند که یک دنباله‌ای از این توالی است.

۳۷String substring(int beginIndex)

یک‌رشته جدید را که در زیر رشته این رشته است، برمی‌گرداند.

۳۸String substring(int beginIndex, int endIndex)

یک‌رشته جدید را که در زیر رشته این رشته است، برمی‌گرداند.

۳۹char[] toCharArray()

این رشته را به یک کاراکتر جدید تبدیل می‌کند.

۴۰String toLowerCase()

همه کاراکترهای این رشته را به ترتیب حروف با استفاده از قوانینی پیش‌فرض، تبدیل می‌کند.

۴۱String toLowerCase(Locale locale)

کلیه کاراکترهای این رشته را به ترتیب حروف با استفاده از قواعد زبان داده‌شده، تبدیل می‌کند.

۴۲String toString()

این موضوع به خودی خود بازگشته است.

۴۳String toUpperCase()

همه کاراکترهای این رشته را به ما نشان می‌دهد.

۴۴String toUpperCase(Locale locale)

تمام کاراکترهای این رشته را با استفاده از قوانینی که داده‌شده است، به حروف بزرگ تبدیل می‌کند

۴۵String trim()

یک کپی از رشته را با حذف علامت فوری پیشرو و پایانی برمی‌گرداند.

۴۶static String valueOf(primitive data type x)

نمایش رشته آرگومان نوع داده منتقل‌شده را بازمی‌گرداند.

آنچه در مطلب بعدی خواهید خواند

در آموزش بعدی زبان برنامه نویسی جاوا با آرایه‌ها در جاوا  آشنا خواهید شد.

tutorialspoint

 

Tags
درباره نویسنده

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *